Khám phá hang Vòm - Giếng Voọc

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn