Xanh mát suối Moọc Quảng Bình

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn