Lắng đọng đêm diễn "Khoảng trời con gái"

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn