Trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn