Khai quật tàu cổ tại vùng biển Quảng Ngãi

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn